Zilveren Kruis streeft met dementieonderzoek naar maximale levenskwaliteit patiënten én mantelzorgers

Momenteel zijn er in Nederland ruim 150.000 mensen met de diagnose dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2023 is gegroeid tot meer dan 185.000 patiënten. Je kunt dus stellen dat dementie een groot maatschappelijk probleem is dat veel mensen raakt: zowel patiënten zelf als hun omgeving. Zilveren Kruis startte het project ‘Uitkomstindicatoren Dementie’, met als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers te verhogen.

 

Het project Uitkomstindicatoren Dementie maakt onderdeel uit van het Zilveren Kruis-programma Kwaliteit van Zorg. Dit Zilveren Kruis-brede programma richt zich onder andere op het creëren van inzicht in zorguitkomsten, zoals gezonde levensjaren, kwaliteit van leven en zo lang mogelijk thuis wonen. Een ander doel van het programma is om samen met zorgverleners, klanten en patiëntenverenigingen inzicht te creëren in de zorgkwaliteit. Charlotte van der Ziel, Projectleider Kwaliteit van Zorg: “Maar het uiteindelijke doel is vanzelfsprekend het verbeteren van de kwaliteit van zorg in Nederland in de eerste en tweede lijn, zowel in het domein van de Zorgverzekeringswet als de Wet langdurige zorg.”

 

Langer thuis wonen

De verwachte groei van het aantal mensen met dementie is vrij eenvoudig te verklaren. “In Nederland is sprake van vergrijzing en we worden ook daadwerkelijker ouder door de goede gezondheidszorg”, zegt Marion van den Hurk, Senior Onderzoek Zilveren Kruis. “Dit gecombineerd met het streven om mensen langer thuis te laten wonen, onderstreept de noodzaak van goed onderzoek naar dementie.” Van der Ziel vult aan: “Zilveren Kruis ziet het als zijn taak om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger, te verbeteren. Als de mantelzorger het niet meer aan kan, komt niet alleen de zorg voor de persoon met dementie in het gedrang maar heeft dat ook invloed op de gezondheid van de mantelzorger zelf.”

 

Vragen stellen

Een belangrijk streven in het onderzoek is om zo lang mogelijk vragen te blijven stellen aan de patiënt. “Dat is uniek aan dit project: we geven de persoon met dementie zo lang mogelijk een stem”, aldus Van der Ziel. “Kwaliteit van leven hangt samen met wat de patiënt wil en prettig vindt. We betrekken deze persoon gedurende het hele ziekteproces dan ook graag zo lang mogelijk.”

 

Oog voor de mantelzorger

Zilveren Kruis kiest er bewust voor ook de mantelzorger mee te nemen in het onderzoek. “Zorg kan tenslotte niet zonder de mantelzorger, zeker als we ernaar streven mensen langer thuis te laten wonen”, zegt Van der Ziel stellig. “Het is de taak van de zorgverlener om te signaleren hoe het met de mantelzorger gaat. De ervaring leert dat de meeste mensen met dementie die naar een zorginstelling gaan, dit doen omdat de mantelzorger het niet meer volhoudt. Oog voor de mantelzorger is dan ook essentieel. Voor mantelzorgers is er eigenlijk één centrale vraag: ‘Als de mantelzorgsituatie blijft zoals deze nu is, hoe lang kunt u het dan nog aan? “Daarnaast vragen zorgverleners aan de mantelzorger wat zijn of haar dag tot een fijne dag maakt. Dit gaat verder dan de patiënt en de mantelzorger centraal stellen, zoals je vaak hoort. Het wordt echt samen gedaan”, aldus Van den Hurk.

 

Langere tijd volgen

Het project Uitkomstindicatoren Dementie is grofweg in te delen in drie fases. “In de eerste fase hebben we bepaald wat we moesten meten en hoe we dit konden doen”, verduidelijkt Van den Hurk. “De tweede fase behelsde het opstellen van de vragenlijst. Enkele uitgangspunten hiervoor waren dat we de persoon met dementie en de mantelzorgers een langere tijd konden volgen. De vragenlijst moest als meetinstrument in het primaire zorgproces te integreren zijn. Dat vereiste goed nadenken over het aantal vragen en de aard van de vragen.”

 

Zes domeinen

De vragenlijst meet de kwaliteit van leven over zes domeinen: geheugen, oriëntatie, zelfzorg, lichamelijke gezondheid, sociaal functioneren en stemming. Van der Ziel: “Om de data goed te kunnen vastleggen, was een registratie-infrastructuur nodig. Deze bestond nog niet voor dementieonderzoek. Samen met Furore hebben we een registratietool gebouwd voor het vastleggen van informatie. Belangrijkste eis was dat we de patiënt gedurende het hele ziekteproces kunnen volgen, gemiddeld is dit zo’n acht jaar. Daarnaast heeft Furore samen met ZorgTTP gezorgd voor een geautomatiseerd pseudominatieproces via een Trusted Third Party. Verder wordt elke vragenlijst vanzelfsprekend digitaal versleuteld.”

 

Duizend vragenlijsten

Er zijn inmiddels zo’n zevenduizend vragenlijsten ingevuld. Dit heeft een enorme schat aan data opgeleverd, die momenteel wordt geanalyseerd. Van den Hurk: “We bekijken nu hoe we deze data zo goed mogelijk kunnen benutten en om kunnen zetten in betekenisvolle informatie voor een beter zorgproces. Daarnaast willen we de data gebruiken om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken tussen zorgverleners en bijvoorbeeld regio’s met elkaar te vergelijken zodat ze van elkaar kunnen leren. Zilveren Kruis gebruikt de data uiteindelijk ook om zo goed mogelijke zorg in te kopen voor onze verzekerden en onze verzekerden te adviseren over keuzes in zorg.”

 

Van der Ziel vervolgt: “Verder bekijken we hoe we organisaties in de dementiezorg kunnen voorzien van data die inzetbaar zijn voor betere zorg. Daar ligt een grote uitdaging want dementie raakt veel zorgdisciplines: er is niet één centrale organisatie verantwoordelijk voor integrale dementiezorg. Het op de juiste plaats brengen van de juiste informatie vergt veel overleg en afstemming.” De eerste voorzichtige resultaten van het onderzoek zijn er al. Zo blijken personen met dementie hun eigen leven een hoger cijfer te geven dan dat de mantelzorgers inschatten. Dit soort resultaten zijn belangrijk, omdat ze iets zeggen over hoe patiënten de kwaliteit van hun leven ervaren.

 

Zilveren Kruis voert het onderzoek niet alleen uit. Sterker nog, de organisatie zoekt zeer bewust de samenwerking op. Van der Ziel: “We sluiten partnerschappen met zorgverleners en andere verzekeraars, maar ook bijvoorbeeld met kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans en dementienetwerken. We hopen en verwachten dat de vragenlijst steeds breder gedragen wordt in het veld, ook door andere zorgverzekeraars.  We streven tenslotte naar een betere kwaliteit van leven. Niet alleen voor Zilveren Kruis-cliënten, maar voor alle mensen met dementie. Uiteindelijk doel is dat de vragenlijst niet meer van Zilveren Kruis is, maar ten dienste staat van de hele dementiezorg in Nederland.”